Nuvarande
|
29/11/2023
Återanvändning, återvinning, reparation för förpackningsindustrin

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi: omvandla avfall med hjälp av europallar

Inledning

Europeiska unionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin ("den gröna given") är ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Kärnan i detta initiativ är principen "reparera, återanvända, återvinna", som syftar till att minska avfallet och minimera miljöpåverkan från vår konsumtion. En av de mest intressanta diskussionerna i detta sammanhang kretsar kring den mångsidiga användningen av Europallar och lagstiftningen kring detta.

Det här blogginlägget handlar om Europallets roll i den cirkulära ekonomin och det framväxande regelverket för återanvändning av lastpallar. Det belyser också vikten av pallkvalitet för framgångsrik återanvändning, särskilt när det gäller Europallets.

Förstå handlingsplanen för cirkulär ekonomi

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som lanserades 2020, är en omfattande strategi som syftar till att förändra hur vi producerar, konsumerar och gör oss av med varor. Syftet är att frikoppla ekonomisk tillväxt från resursförbrukning, minska avfallet och främja hållbarhet. Reparation, återanvändning och återvinning är hörnstenarna i denna plan, och dess tillämpning på Europallets visar hur angelägen EU är om att främja en cirkulär ekonomi.

 1. Reparation: Det första "R" uppmuntrar till att reparera produkter och material i stället för att kasta bort dem. När det gäller Europallets innebär detta att man förlänger livslängden på dessa träpallar genom underhåll och renovering.
 2. Återanvändning: Återanvändning av produkter är det andra "R" och passar perfekt med Europallets koncept. Dessa standardiserade träpallar är utformade för att användas upprepade gånger, vilket minskar behovet av ständiga byten. Varje år återanvänds cirka 2 miljoner lastpallar, oavsett om de har reparerats eller inte. En lastpall kan användas 5 till 10 gånger.
 3. Återvinning: Slutligen betonar återvinning det ansvarsfulla bortskaffandet av produkter i slutet av deras livscykel, vilket säkerställer att de omvandlas till nya material eller produkter. När det gäller Europallets kan återvinning av träpallar bidra till ännu större hållbarhet (t.ex. bränsle för biomassaanläggningar) inom den cirkulära ekonomin.

EU:s åtagande för Europallets

Europallar, även kända som EUR-pallar, är vanliga i logistik- och supply chain-verksamheter i hela Europa. Dessa standardiserade 1200 x 800 mm träpallar är hållbara, robusta och mångsidiga. Europallar spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomin tack vare att de kan återanvändas och återvinnas.

EU har insett Europallets potential att främja principerna i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. I linje med planens mål har flera lagstiftningar utvecklats för att uppmuntra återanvändning av dessa pallar. De mest framträdande systemen är:

 1. Utbytessystem för europapallar: EU har stött utvecklingen av ett utbytessystem för Europallar. Detta system gör det möjligt för företag att returnera använda lastpallar till ursprungsorten, vilket främjar en återanvändningsmentalitet inom logistiksektorn. Det minimerar också behovet av ständig pallproduktion, vilket sparar resurser. Pallet Control Tower Online går ett steg längre genom "virtuellt byte" tack vare sitt egenutvecklade e-Credit-system.
 2. Kvalitetsnormer: EU har infört kvalitetsstandarder för Europallar för att säkerställa att de är hållbara. Dessa standarder bidrar till att upprätthålla pallarnas kvalitet och förlänga deras livslängd, vilket främjar "återanvändningsaspekten" i den cirkulära ekonomin. EPAL-certifieringssystemet är ett resultat av denna standard.
 3. Förpacknings- och pallbestämmelser: EU:s förpacknings- och pallförordningar kräver att företag optimerar användningen av pallar och förpackningsmaterial. Detta minskar avfallet och säkerställer maximal användning av Europallar.

Debatten om obligatorisk återanvändning

Det pågår diskussioner om att göra återanvändning av lastpallar, som Europallar, obligatorisk. Och därmed få ett slut på engångspallar. Det är en viktig fråga inom den cirkulära ekonomin. Att göra återanvändning obligatoriskt skulle ha flera positiva effekter:

 1. Mindre förbrukning av resurser: Obligatorisk återanvändning skulle minimera produktionen av nya lastpallar, spara värdefulla resurser som trä och minska miljöpåverkan från produktionen. Engångspallar bör förbjudas.
 2. Kostnadsbesparingar: Företag som behöver pallar kan spara in på sina inköpskostnader om de konsekvent återanvänder Europallar. Detta bör vara ett viktigt ekonomiskt incitament för företag att anta återanvändning som standardpraxis.
 3. Minskning av avfall: Att göra återanvändning obligatorisk kan avsevärt minska pallavfall och tillhörande avfallshanteringskostnader.

Betydelsen av pallkvalitet

För att uppfylla målen i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och eventuell lagstiftning om obligatorisk återanvändning är Europallets kvalitet av yttersta vikt. Europalådorna har kvalitetsstandarder, tillverkade för att hålla länge, så att de kan återanvändas många gånger. Som EPAL:s Europaletter med sina obligatoriska kvalitetsstandarder.

Faktorer som bidrar till Europallets kvalitet är bl.a:

 1. Träslag: Europalådor av hög kvalitet tillverkas vanligtvis av lövträ, t.ex. centraleuropeisk gran, som är mer hållbart och motståndskraftigt än barrträ.
 2. Noggrannhet i mått: Europaletten måste ha standardmått för att vara kompatibel med logistiksystem och automatiserad hanteringsutrustning. Automatiserade lager kräver i allt högre grad denna måttnoggrannhet.
 3. Behandling och underhåll: Korrekt hantering, t.ex. värmebehandling (ISPM 15), och regelbundet underhåll, inklusive inspektion och reparation, är avgörande för att förlänga Europallets livslängd.
 4. Bärförmåga: Europaletten måste ha en certifierad lastkapacitet för att klara de krav som ställs av olika branscher och leveranskedjor.
 5. Märkning och spårbarhet: Pallarna bör vara tydligt märkta och spårbara för att underlätta utbytessystemet och efterlevnaden av kvalitetsstandarder. PCT Online kan vara ett sådant system.

Företagens roll

Företagen har en avgörande roll att spela när det gäller att stödja EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och eventuell lagstiftning om återvinning. Här är några sätt som de kan bidra på:

 1. Upphandlingspraxis: Vid inköp av lastpallar, föredra Europallar som uppfyller EU:s kvalitetsstandarder. Detta säkerställer att din leveranskedja drar nytta av hållbara pallar som är utformade för återanvändning. Mer information finns på EPAL:s och/eller PCT Online:s webbplatser.
 2. Underhåll: Implementera underhållsprocedurer för att förlänga livslängden på dina Europallar och minska behovet av att byta ut dem. EPAL:s depåer är utrustade för detta ändamål.
 3. Delta i utbytessystemet: Gå med i Europallets utbytessystem för att underlätta återanvändning (insamling, leverans och matchning) av pallar inom din leveranskedja. Genom att använda PCT:s onlineplattform kommer du att följa detta.

Slutsats

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin är ett omvälvande initiativ som fokuserar på reparation, återanvändning och återvinning för att minska avfall och främja hållbarhet. Inom denna ram spelar Europallar en avgörande roll som en symbol för principerna för den cirkulära ekonomin. Lagstiftningsåtgärder och diskussioner om obligatorisk återanvändning av lastpallar visar på EU:s engagemang för att uppnå dessa mål.

Företagen bör inse vikten av Europallens kvalitet för att säkerställa långsiktig användning och överväga de miljömässiga fördelarna med att anta återanvändning som standardpraxis. Även ur kostnadseffektivitetssynpunkt. Genom att stödja dessa initiativ och göra välgrundade val när det gäller pallar kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar och resurseffektiv framtid, på ett enkelt sätt.